Algemene Voorwaarden

LegalDutch is de nieuwe manier om in contact te komen met interessante zakelijke klanten.

LegalDutch adviseert u deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen alvorens gebruik te maken van onze website.

Toepasselijkheid

 • 1. Deze algemene voorwaarden en de privacybepaling die beschikbaar is op onze website zijn van toepassing op elke overeenkomst die tot stand komt tussen LegalDutch, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56271042 en bereikbaar via telefoonnummer 085 - 3033725 én u als gebruiker van onze website, alsmede op alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.
 • 2. Door gebruik te maken van onze website aanvaardt u gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden.
 • 3. LegalDutch behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op den duur te wijzigen. Is zulks het geval dan stellen wij u op de hoogte middels een notificatie. Blijft u nadien gebruik maken van onze website dan gaan wij ervan uit dat u stilzwijgend akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden.
 • 4. Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Dienstverlening

 • 1. LegalDutch biedt via LegalDutch.nl een zakelijk platform aan waar rechtzoekenden (ondernemers, bedrijfsjuristen, hierna “Rechtzoekenden”) in contact kunnen komen met diverse juridische dienstverleners (onafhankelijke juristen, mediators en advocaten, hierna: “Dienstverleners”) voor het uitvoeren van hun juridische opdrachten. Voor deze Rechtzoekenden die op zoek zijn naar juridisch advies en/of andersoortige rechtsbijstand bestaat onze dienstverlening (“de dienst”, “dienstverlening”) uit i) het leveren van juridische content toegespitst op de informatiebehoefte van rechtzoekenden, ii) (online) begeleiding bij de vertaalslag van de vraag naar juridische dienstverlening in een heldere opdrachtomschrijving voor Dienstverleners, iii) het zo goed mogelijk matchen van de specifieke wensen en behoeftes van Rechtzoekenden aan de professionele competenties van de bij ons aangesloten Dienstverleners, iv) het beschikbaar stellen van een online tool waarmee Rechtzoekenden ontvangen pitches onderling kunnen vergelijken, v) het aanbieden van een openbare profielengids met gekoppeld tagging-systeem waarmee een Rechtzoekende zelf kan zoeken naar de juiste Dienstverlener, vi) het aanbieden van (gratis) modelcontracten en tools, waarmee Rechtzoekenden zelf contracten kunnen opstellen, en vii) het aanbieden van een bestel- en betaalservice voor juridische dienstverlening van Dienstverleners die tegen vooraf vastgestelde prijzen op de site van LegalDutch wordt aangeboden (hierna: “LegalDutch Fixed Fees”). Voor Dienstverleners bestaat de dienstverlening uit i) het aanbieden en onderhouden van een gebruiksvriendelijk platform waar zij op eenvoudige wijze in contact kunnen komen met Rechtzoekenden, ii) begeleiding en ondersteuning bij online profilering, en iii) het aanbieden van een bestel- en betaalservice voor juridische dienstverlening van Dienstverleners tegen een vooraf vastgestelde prijs (hierna: “LegalDutch Fixed Fees”). Voor het overzicht van de dienst zie ook de omschrijving op de website.
 • 2. LegalDutch behoudt zich het recht voor om de invulling van de dienstverlening en bijbehorende tarieven te allen tijde te wijzigen of te beëindigen indien veranderende (markt)omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Wij stellen u daarvan uiterlijk twee weken voorafgaande aan de ingangsdatum van de wijziging op de hoogte middels een notificatie.
 • 3. Wij willen er uitdrukkelijk op wijzen dat LegalDutch zelf géén juridisch advies geeft. Wij bieden slechts een faciliterende en administratieve rol bij het matchen van vraag en aanbod naar juridische dienstverlening, zijn geen partij bij de overeenkomst en zijn derhalve niet verantwoordelijk voor het niet nakomen van juridische verplichtingen die Dienstverleners hebben naar Rechtzoekenden, en andersom. Dienstverleners zijn altijd zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun dienstverlening en het bij de uitoefening van hun beroep in acht houden van de toepasselijke gedragsregels en relevante wetgeving. Van Rechtzoekenden mag worden verwacht dat zij zich gedragen zoals in het normale zakelijke verkeer van hen verwacht wordt. LegalDutch spant zich in om de betrouwbaarheid van de vraag naar juridische dienstverlening zorgvuldig te screenen, maar is nimmer verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van rechtzoekenden richting de door hen gecontracteerde Dienstverleners.
 • 4. LegalDutch wijst erop dat de contracttools die door LegalDutch via de website worden aangeboden, altijd een model zijn voor standaardsituaties en niet zijn toegesneden op de specifieke situatie van de rechtzoekende. Het op basis van de contracttools aangaan van juridische verplichtingen jegens derden, is derhalve altijd voor eigen rekening en risico van de rechtzoekende.
 • 5. Gebruikers van LegalDutch kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door LegalDutch aangeboden informatie en uurtarieven van Dienstverleners, of de gevolgen van eventuele via die informatie ontstane overeenkomsten tussen rechtzoekenden en dienstverleners. LegalDutch adviseert rechtzoekenden en Dienstverleners daarom met klem om alle relevante informatie (inclusief uurtarieven) vóór het aangaan van een zakelijke overeenkomst uitdrukkelijk met elkaar af te stemmen.
 • 6. Bestellen en betalen Rechtzoekenden via LegalDutch juridische diensten tegen een vooraf vastgestelde prijs dan kunnen zij er vanzelfsprekend op vertrouwen dat Dienstverleners hun dienst verlenen tegen de bij de bestelling gecommuniceerde condities.

LegalDutch Fixed Fees

 • 1. LegalDutch biedt Rechtzoekenden de mogelijkheid om via LegalDutch juridische diensten (contracten, advies) te bestellen bij onafhankelijke Dienstverleners tegen een vooraf vastgestelde prijs (hierna: “LegalDutch Fixed Fees”). LegalDutch verzorgt de betaling en facturering van deze juridische diensten voor Rechtzoekenden en Dienstverleners, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het juridisch advies. De voorwaarden gesteld door de Dienstverlener die het advies levert zijn hierop uitsluitend van toepassing.
 • 2. Dienstverleners die akkoord gaan met het aanbieden van hun diensten via LegalDutch Fixed Fees, verplichten zich binnen vierentwintig uur te reageren op een bestelling die bij hen is gedaan. Doen zij dat niet, dan kan LegalDutch eenzijdig besluiten de betreffende Dienstverlener voortaan uit te sluiten van LegalDutch Fixed Fees.
 • 3. Dienstverleners die zich beschikbaar stellen voor LegalDutch Fixed Fees verbinden zich tot het uitvoeren van de werkzaamheden uiterlijk binnen twee weken na het intakegesprek met de rechtzoekende.
 • 4. Dienstverleners die hun diensten aanbieden via LegalDutch Fixed Fees doen dat onder de randvoorwaarden die gelden voor een specifiek product. Deze voorwaarden worden per e-mail gecommuniceerd aan deelnemende Dienstverleners.
 • 5. Bij LegalDutch aangesloten Dienstverleners krijgen uiterlijk 30 dagen, nadat hun diensten zijn verleend, betaald voor de uitvoering van hun dienstverlening.
 • 6. Rechtzoekenden die niet tevreden zijn met de dienstverlening hebben tot uiterlijk vijf werkdagen nadat de dienstverlener zijn diensten heeft verleend, de mogelijkheid om via LegalDutch een verzoek tot restitutie van het factuurbedrag in te dienen. Wordt dit verzoek door LegalDutch gehonoreerd dan is LegalDutch niet verplicht de betreffende Dienstverlener te betalen voor de werkzaamheden.
 • 7. Dienstverleners kunnen in zeldzame gevallen, wanneer de gevraagde dienstverlening niet goed aansluit bij hun expertise of dusdanig complex is dat zij de gevraagde dienst niet kunnen leveren voor de vastgestelde prijs, afzien van de dienstverlening. Rechtzoekenden die de dienstverlening reeds besteld hebben via LegalDutch krijgen dan hun geld terug.

Gedragsregels gebruik van de website

 • 1. Als platform voor vraag en aanbod van juridische dienstverlening verwacht LegalDutch dat de gebruikers van onze website elkaars rechten respecteren. Dat betekent dat wij uw rechten in acht nemen bij de uitoefening van onze dienstverlening (denk aan sales en de verwerking van persoonsgegevens voor het matchingsproces), maar ook dat u géén inbreuk maakt op rechten van LegalDutch of een medegebruiker van de website.

  Het is onder andere, een en ander ter vrije beoordeling van LegalDutch verboden het platform te gebruiken:

  • in strijd met het bepaalde in deze voorwaarden;
  • in strijd met relevante wettelijke bepalingen en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt;
  • met een valse identiteit;
  • voor spammen, reclame maken en andere commerciële activiteiten, tenzij LegalDutch hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;
  • in strijd met de goede zeden of goede smaak;
  • indien door dit gebruik inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten of enige andere rechten van LegalDutch of derden;
  • op enige andere onrechtmatig wijze.
 • 2. U staat er jegens LegalDutch voor in dat de informatie die u aan LegalDutch verstrekt juist is.
 • 3. LegalDutch behoudt zich het recht voor de aan LegalDutch verstrekte informatie te wijzigen of weg te laten alvorens die kenbaar te maken aan rechtzoekenden of dienstverleners. Denk bijvoorbeeld aan het aanscherpen van een pitchaanvraag van een rechtzoekende om de beste match met een juridische dienstverlener mogelijk te maken of het weglaten van gevoelige informatie uit een pitchaanvraag om te voorkomen dat mogelijk geconflicteerde Dienstverleners kennis nemen van informatie die eventueel als gevoelig kan worden beschouwd.
 • 4. LegalDutch heeft de bevoegdheid om zelf te bepalen of een account zal worden verstrekt.
 • 5. LegalDutch heeft te allen tijde het recht om data, accounts en profielen te verwijderen. Tevens heeft LegalDutch het recht gebruikers de toegang tot de website te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Belangenconflict

 • 1. LegalDutch streeft ernaar te voorkomen dat zich een situatie zou voordoen waarin een door LegalDutch uitgenodigde dienstverlener niet kan pitchen, omdat de dienstverlener reeds optreedt voor de wederpartij van de rechtzoekende. Daarom vraagt LegalDutch in het geval van een conflictsituatie doorgaans eerst of een dienstverlener niet de belangen van de door de rechtzoekende eventueel geïdentificeerde wederpartij behartigt, alvorens zij de inhoudelijke beschrijving van een pitchaanvraag doorzendt. Het is voor het uitbrengen van een pitch door LegalDutch benaderde Dienstverleners niet toegestaan de wederpartij in die specifieke case proactief te benaderen. Door het gebruik van LegalDutch verbindt u zich aan onze Privacyverklaring.

Privacy

 • 1. Door het gebruik van LegalDutch verbindt u zich aan onze Privacyverklaring.

Geheimhoudingsverplichting

 • 1. LegalDutch gebruikt de informatie die rechtzoekenden en Dienstverleners verstrekken alleen voor de doeleinden van de dienstverlening. LegalDutch zal de informatie die rechtzoekenden en Dienstverleners verstrekken behandelen als vertrouwelijk indien die informatie uitdrukkelijk wordt aangeduid als vertrouwelijk of indien LegalDutch redelijkerwijs weet of mocht weten dat de informatie vertrouwelijk is.
 • 2. Rechtzoekenden en dienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens die zij aan LegalDutch verstrekken alsmede voor het weglaten van vertrouwelijke gegevens.
 • 3. LegalDutch is gerechtigd om door partijen als vertrouwelijk aangeduide gegevens aan de overheid te verstrekken indien LegalDutch krachtens een wettelijke bepaling of bevoegd bevel daartoe verplicht wordt. In een dergelijke situatie wordt de partij in kwestie hiervan spoedig op de hoogte gesteld.

Tarieven en betalen

 • 1. LegalDutch heeft als missie juridische dienstverlening vraaggestuurd en transparant te maken. Wij vinden dat de hulp bij het vinden van de juiste juridische professional weinig mag kosten. Voor rechtzoekenden is het gebruik van onze pitchmodule daarom kosteloos.
 • 2. Het gebruik van LegalDutch is voor Dienstverleners voorlopig eveneens kosteloos totdat duidelijk is welke betalingsvormen zijn toegestaan in relatie tot het provisieverbod voor advocaten. Indien LegalDutch overstapt naar een betaald model worden alle aangesloten Dienstverleners daarvan op de hoogte gesteld.
 • 3. Op verzoek van LegalDutch zijn Dienstverleners verplicht binnen een redelijke termijn, toch uiterlijk twee weken na het verzoek, door te geven met welke rechtzoekenden er via LegalDutch contact (telefonisch, email of face-to-face) is geweest in een door LegalDutch aangegeven periode.
 • 4. LegalDutch biedt Rechtzoekenden tevens de mogelijkheid aan om via LegalDutch juridische diensten te bestellen bij onafhankelijke Dienstverleners tegen een vooraf vastgestelde prijs. LegalDutch verzorgt de betaling en facturering van deze juridische diensten voor Rechtzoekenden, maar is inhoudelijk geen partij bij een dergelijke overeenkomst en niet verantwoordelijk voor de inhoud van het juridisch advies.
 • 5. LegalDutch geeft in sommige gevallen Dutchies uit. Dutchies worden gekoppeld aan het account van een Dienstverlener en kunnen gebruikt worden als betaalmiddel voor af te nemen diensten. Dutchies zijn niet restitueerbaar.
 • 6. LegalDutch heeft de mogelijkheid om een overeenkomst eenzijdig te ontbinden en Dutchies te laten vervallen, indien een dienstverlener voor een periode langer dan één jaar geen gebruik heeft gemaakt van de diensten van LegalDutch. Zijn wij voornemens een overeenkomst om deze reden te ontbinden dan ontvangt de dienstverlener uiterlijk vier weken voor het beëindigen van de overeenkomst daarvan bericht.
 • 7. Indien een dienstverlener geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van LegalDutch dan kan hij LegalDutch te allen tijde schriftelijk verzoeken om zijn account op te heffen. Voor de verwerking van een dergelijk verzoek, hanteert LegalDutch een termijn van twee weken nadat van het verzoek kennis is genomen.

Schade en aansprakelijkheid

 • 1. LegalDutch is niet aansprakelijk voor indirecte schade van u of derden, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van LegalDutch
 • 2. LegalDutch is voorts niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet nakomen van verplichtingen tussen rechtzoekenden en dienstverleners die voortvloeien uit een overeenkomst die via LegalDutch tot stand is gekomen.
 • 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op onze website of die van gelinkte websites, ook niet indien sprake is onvolkomenheden en/of onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie.
 • 4. LegalDutch is voorts niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de website.
 • 5. Indien u recht meent te hebben op schadevergoeding kunt u bij LegalDutch een claim indienen. Het recht op schadevergoeding vervalt echter indien LegalDutch twaalf maanden na het doen of nalaten waaruit de schade voortvloeit nog geen schriftelijke melding heeft ontvangen.

Het inschakelen van derden

 • 1.Wij kunnen bij de uitoefening van onze dienstverlening daar waar nodig derden inschakelen. Het gebruik van onze dienstverlening impliceert dat u ons machtigt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens u te aanvaarden.
 • 2. Bij het selecteren van derden neemt LegalDutch altijd de nodige zorgvuldigheid in acht. LegalDutch is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel nalaten van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van LegalDutch zelf.
 • 3. Indien LegalDutch gebruik maakt van de dienstverlening van derden stellen wij u daarvan niet persoonlijk op de hoogte, tenzij redelijkerwijs verwacht kan worden van LegalDutch dat wij u wel in kennis stellen vanwege het persoonlijke karakter van de in te schakelen dienst. Indien LegalDutch het nodig acht om incassovorderingen uit te besteden aan derden, wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Schadeloosstelling, vrijwaring

 • U bent aansprakelijk voor en vrijwaart LegalDutch en onze samenwerkingspartners zowel in als buiten rechte van alle aanspraken van derden ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit het gebruik van onze dienstverlening door u, waaronder het plaatsen van gegevens, in strijd met de algemene voorwaarden.

Klantenservice

 • Voor vragen of klachten kunt u schriftelijk of telefonisch contact opnemen met LegalDutch via onze contactgegevens die beschikbaar zijn op de website. Wij streven ernaar om binnen 24 uur op uw vraag dan wel klacht te reageren, doch uiterlijk binnen 7 dagen.

Geldigheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn geldig voor de duur van een jaar. Na afloop van dat jaar worden de algemene voorwaarden automatisch verlengd.

Jurisdictie

 • Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld conform Nederlands recht. Mocht er sprake zijn van een geschil dat zonder tussenkomst van de rechter niet is op te lossen dan verklaart LegalDutch de Amsterdamse rechtbank exclusief bevoegd om kennis te nemen van de zaak.


 • Amsterdam, oktober 2016
 • U kunt met de link hieronder de algemene voorwaarden downloaden:
 • AV-legaldutch.pdf