Privacy Verklaring

LegalDutch is de nieuwe manier om in contact te komen met interessante zakelijke klanten.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

 • LegalDutch, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56271042, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Ga voor onze contactgegevens naar ‘contact’ op de homepage van deze website.

Algemene voorwaarden LegalDutch

 • Deze privacyverklaring maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden van LegalDutch.

Algemeen

 • Deze privacyverklaring is bedoeld om u als bezoeker dan wel gebruiker van onze website te informeren over onze werkwijze bij het verzamelen, bewerken en opslaan van gegevens die wij naar aanleiding van uw gebruik van onze website vergaren. LegalDutch gebruikt deze informatie uitsluitend voor de activiteiten die verband houden met haar bedrijfsdoeleinden. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd volgens de huidige wettelijke eisen. Wij handelen bij de verwerking van persoonsgegevens te allen tijden conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

  Ons privacybeleid is van kracht sinds 1 september 2013. Maakt u nadien gebruik van onze website dan beschouwen wij dat als een stilzwijgende akkoordverklaring van onze privacyvoorwaarden zoals in deze privacyverklaring vermeld.

Doeleinden gegevensverwerking

  • Matchen

   LegalDutch voorziet in een online platform waar vraag (rechtzoekenden) en aanbod (advocaten en andere juridische professionals) op het gebied van juridische dienstverlening elkaar gemakkelijk kunnen vinden. Wij bieden rechtzoekenden met een juridisch probleem de mogelijkheid om de dienstverlening van juridische professionals goed te kunnen vergelijken. Daarnaast biedt LegalDutch juridische dienstverleners ondersteuning bij profilering in een afgeschermde omgeving. Om rechtzoekenden in contact te kunnen brengen met de voor hen meest geschikte juridische professionals en andersom, werken wij met een zorgvuldig intakeproces. Let wel: LegalDutch is géén advocaten en/of juristenkantoor en biedt zelf geen juridisch advies of rechtsbijstand aan.
  • Onderzoek

   Om onze juridische matchingsservice verder te kunnen verbeteren doet LegalDutch voortdurend onderzoek naar de wensen en behoeftes van onze gebruikers. Hiervoor gebruiken wij de gegevens uit het intakeproces, alsmede gegevens die voortvloeien uit evaluaties en andere onderzoeksmethoden.
  • Email

   Het is mogelijk dat LegalDutch uw gegevens gebruikt om u te informeren via een email over (uw gebruik van) onzediensten.

Gebruik van de dienst en verstrekking gegevens

 • Als u gebruik maakt van onze website door u te registreren, door het aanmelden van een juridisch probleem of door het aanmaken van een professioneel profiel worden de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt en vastgelegd in onze database. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor werknemers van LegalDutch.

Aanmelden juridisch probleem

 • Rechtzoekenden die zich bij LegalDutch aanmelden met een juridisch probleem verstrekken persoonsgegevens, zoals hun naam, adresgegevens, telefoonnummer(s), emailadres en de specifieke gegevens die nodig zijn voor de duiding van het juridische probleem. Contactgegevens van rechtzoekenden, waaronder in ieder geval de naam, worden niet of uitsluitend geanonimiseerd kenbaar gemaakt aan juridische dienstverleners. Het initiatief voor nadere kennismaking ligt altijd bij de rechtzoekende.

Profilering door juridische dienstverleners

 • Juridische dienstverleners maken bij LegalDutch een profiel aan, waarmee zij rechtzoekenden inzicht geven in hun specialisatie, achtergrond, ervaring, werkwijze, vaardigheden, motivering en tariefstelling. Deze profielen zijn openbaar. Pitches van Dienstverleners zijn daarentegen nooit openbaar en alleen zichtbaar voor de desbetreffende rechtzoekende die een pitchaanvraag heeft gedaan.

Verstrekking gegevens aan derden

 • Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij een derde partij inhuren om in opdracht van LegalDutch invulling te geven aan onze bedrijfsdoeleinden. Indien een derde partij in opdracht van LegalDutch diensten uitvoert, is deze privacyverklaring van overeenkomstige toepassing.

Beveiliging

 • Uw verbinding met LegalDutch is beveiligd met een SSL (Secure Sockets Layer)-encryptie die te herkennen is aan het slotje in de adresbalk van de browser. SSL geldt als Hét standaard beveiligingsprotocol voor internetverbindingen. Let er wel op dat het gebruik van internet nooit zonder risico is en dat wij een onrechtmatige inbreuk op de LegalDutch verbinding afkomstig van derden niet kunnen uitsluiten.

Cookies

 • LegalDutch maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google, die werkt met cookies om te kijken hoe bezoekers de site gebruiken. Een cookie is een klein stukje informatie (bestand) dat bij uw gebruik van een website op uw computer wordt achtergelaten. Als u niet wilt dat websites cookies gebruiken, kunt u in uw browser ‘cookies off’ instellen. Voor websites die werken met Google Analytics kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens voorkomen door de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en te installeren via deze link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Indien u hiervan gebruik maakt, let u er dan wel op dat u niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In opdracht van LegalDutch zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Links naar andere websites

 • U kunt via het aanklikken van links, banners of logo’s op onze website terecht komen op andere websites. Wees u er in dat geval van bewust dat er andere algemene voorwaarden en privacybepalingen van toepassing kunnen zijn op uw gebruik van die websites en dat LegalDutch daar niet verantwoordelijk voor is.

Corrigeren/wijzigen van gegevens en inzage

 • Er zijn verschillende mogelijkheden om uw persoonlijke gegevens en het gebruik van uw gegevens aan te passen. Zo kunt u als geregistreerde gebruiker zelf uw accountgegevens aanpassen via uw LegalDutch-dashboard. Lukt het niet om zelf uw gegevens te wijzigen dan kunt u zich tot ons richten via info@legaldutch.nl. Wilt u kennisnemen van de gegevens die LegalDutch over u vergaard heeft, dan kunt u via hetzelfde emailadres een verzoek tot inzage doen.

Bezwaar tegen gegevensgebruik

 • Wilt u niet dat uw gegevens gebruikt worden voor bepaalde doeleinden, zoals het naar u versturen van speciale LegalDutch-aanbiedingen, dan kunt u zich daarvoor afmelden via de ontvangen e-mail of door het versturen van een e-mail naar info@legaldutch.nl. Wilt u in geen geval dat LegalDutch uw gegevens verwerkt, die wel nodig zijn voor het uitvoeren van onze matchingsservice, dan kunt u niets anders doen dan zich bij ons uit te schrijven door ons te verzoeken uw account op te heffen.

Bewaartermijn

 • Uw persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal twee jaar na de periode dat uw account is opgeheven, tenzij een wettelijke bewaarplicht anders bepaalt.

Wijziging privacybepaling

 • LegalDutch behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacybepaling. Uiterlijk twee weken voorafgaand aan de wijziging stellen wij u daarvan op de hoogte door een melding op onze website. Maakt u nadien gebruik van de website dan beschouwen wij dat als een stilzwijgende akkoordverklaring van de gewijzigde privacyvoorwaarden zoals in de vernieuwde privacyverklaring vermeld

Vragen of klachten

 • Heeft u vragen of klachten dan kunt u zich altijd tot ons wenden via info@legaldutch.nl.

  Zie voor onze overige contactgegevens ‘contact’ op de homepage van de website.